Regulamin hotelu - V Hotel Warsaw
Regulamin hotelu

Regulamin hotelu

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Jeśli gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

§3

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.

3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 100 PLN/ dobę za dodatkowe usługi.

5. Hotel zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji karty kredytowej do gwarancji rezerwacji w terminie 3 dni przed datą planowanego przyjazdu.

6. W przypadku nieodwołania rezerwacji w terminie do godziny 16:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa, hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę. Opisana powyżej sytuacja nie dotyczy ofert specjalnych gdzie mogą obowiązywać inne warunki sprzedaży, rezerwacji i płatności.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca za nią opłaty.

§4

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o pobycie Gościa (Zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych hotel nie udzieli osobom trzecim żadnych informacji dotyczących pobytu Gościa)

c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,

d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

e) sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę swoich możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

  1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

b) budzenie o wyznaczonej godzinie

c) przechowanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego)

d) przechowanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów  mających wartość naukową lub artystyczną. Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca

e) zamawianie taxi

§6

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

3. Wszystkie pokoje oraz miejsca ogólnodostępne w hotelu objęte są zakazem palenia wszelkich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Prosimy o zastosowanie się do tej reguły. W przypadku nie stosowania się do powyższego zakazu zostanie naliczona opłata w wysokości 500 PLN/dzień.

§7

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okno, zakręcić krany, wyjąć kartę z cardholdera oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

4. Zabrania się wnoszenia na teren hotelu:

a) przedmiotów niebezpiecznych (broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży, amunicji, kijów bejsbolowych)

b) materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych

c) środków odurzających i psychotropowych

d) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących i farbujących

§8

  1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą przechowywane przez hotel przez okres 3 miesięcy, po tym okresie zostaną przekazane do utylizacji.

§9

  1. Hotel nie akceptuje zwierząt.

§10

  1. Zabrania się wejścia na teren hotelu osobom z zewnątrz dostarczającym jedzenie lub napoje na wynos.

&11

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04/05/2016 informujemy że pełna polityka dotycząca RODO dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

Życzymy przyjemnego pobytu w naszym hotelu!